Ära pelga küsida, saada meile kiri ning leiame koos lahenduse!

  Jäätmete sorteerimine AI tehnoloogia abil

  Tehisintellektil baseeruvat tehnoloogiat saab efektiivselt integreerida jäätmekäitlus- ja sorteerimisprotsessidesse, suurendades selle valdkonna tõhusust ja optimeerimist.

  Oleme võtnud eesmärgi aidata kaasa parema keskkonna ja puhtama tuleviku nimel lahendada jäätmete sorteerimist AI tehnoloogia abil. EAS ja Euroopa rahastuse abil projekteerime ja töötame välja jäätmete sorteerimise roboti, millele rakendame juurde AI-põhistel algoritmidel töötava tarkvara lahenduse.

  Projektiga arendatakse välja prügisorteerimise robotkäed, mida saab paigalda olemasolevale käsisorteerimise liinidele ning tagada 60% suurem sorteerimise efektiivsus ja samal ajal vähendatakse põletamisele saadetava prügi hulka.

  Projektist lähemalt

  Projekti eesmärk on liigiti kogutud pakendite täpsem ja ka kiirem sorteerimine ning vähemalt 60% enamate pakendite  ümbertöötlemisele suunamine võrreldes praegusega,  vältides seejuures nende põletamist. Näitena saab siin tuua Eesti jäätmekäitlejad, kus põhimass sorteeritakse käsitsi. Selliselt töötab valdav osa väiksemaid sorteerimiskeskusi Euroopas. Samuti on suurte automaatsorteerimistehaste viimane osa käsisorteerimine. Käsitsi sorteerimisega jõutakse välja korjata umbes pool sorteeritavast. Keskendutakse suurematele tükkidele või elementidele, mida saab maha müüa ja annab suuremat väärtust.

  Leanest projekti eesmärk on ülaltoodud probleemi lahenduseks välja arendada üht inimest asendav sorteerimisrobot, mis töötab tehisintellektil baseeruval tarkvaral. Esimene testimine andis tulemuse, et robotkäe ja tehisintellekti välja arendamisel suudetakse jäätmetest välja sorteerida 60% rohkem materjale, mis suurendab taaskasutust ja vähendab jäätmete põletamist.

  Seda projekti toetavad  EL Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 125 354 euroga.

  Tehnoloogiast

  Tehisintellekti abil saab oluliselt tõhustada jäätmekäitlust, seda eriti  jäätmete automatiseeritud sorteerimisel jäätmekogumis- ja sorteerimistehases. Kui jäätmed on kokku kogutud ja konveierilindile jõudnud, skaneeritakse neid kaamerate poolt ja teavet töödeldakse tehisintellektil põhineva tarkvara abil. Süvaõppe algoritmidel töötava analüüsi põhjal prügi kategoriseeritakse sorteerimiseks – erinevad jäätmed suunatakse vastavasse sorteerimisse või taaskasutusse, tagades sellega ohutu ja turvalise jäätmekäitluse.

  Lisaks automatiseeritud sorteerimisotsustusprotsessile, suudavad tehisintellekti abil töötavad robotid ka tõhusalt inimtöö asemel esemete sorteerimisel opereerida. Robotkäe abil eemaldatakse sorteeritud esemed lindilt edasiseks töötlemiseks. Seega kiirendab tehisintellekt koguprotsessi. Võrdlusena: kui inimtööjõud suudab sorteerida ca 35 eset minutis, siis samal ajal tehisintellektiga töötavate masinatega puhul ulatub see arv 200-ni.

  AI tehnoloogia kaasabil saab elimineerida ühe suurimaist kitsaskohast jäätmekäitluse protsessis.

  AI kasutuse eelised

  Puhtamasse tulevikku panustamine
  Tehisintellekti abil saab saata 60% rohkem jäätmeid ümbertöötlemisse või taaskasutusse ning seeläbi vähendada põletatavate jäätmete hulka.
  Automatiseeritud protsessid säästavad ressursse
  Asendame rutiinse käsitsi tehtava töö automatiseeritud protsessiga ning seeläbi säästa oluliselt resursse.
  Efektiivsus ja stabiilsus
  Tehisintellektil töötavad lahendused tagavad stabiilse ja efektiivse tööprotsessi, seda vajadusel ka 24/7.
  Tööohutuse tõhustamisele kaasaaitamine
  Tehisintellekti ja vastavate seadmete abil saab ohutult läbi viia tööprotsesse, mis muidu võivad potentsiaalselt ohustada töötajate tervist (nt jäätmete sorteerimine).