Ära pelga küsida, saada meile kiri ning leiame koos lahenduse!

  Jäätmete sorteerimine AI tehnoloogia abil

  Tehisintellektil baseeruvat tehnoloogiat saab efektiivselt integreerida jäätmekäitlus- ja sorteerimisprotsessidesse, suurendades selle valdkonna tõhusust ja optimeerimist.

  Aastal 2022 seadsime endale eesmärgi ja võtsime ette projekti lahendada jäätmete sorteerimist AI tehnoloogia abil, mille laiem eesmärk oli panustada puhtamasse keskkonda ja tulevikku. EAS ja Euroopa rahastuse abil projekteerisime ja töötasime välja jäätmete sorteerimise roboti, millele rakendasime juurde AI-põhistel algoritmidel töötava tarkvara lahenduse. Seda projekti rahastati liidu COVID-​19 pandeemiale reageerimise raames.

  Projektiga arendasime välja prügisorteerimise robotkäe, mida saab paigalda olemasolevale käsisorteerimise liinidele ning tagada 60% suurem sorteerimise efektiivsus ja samal ajal vähendatakse põletamisele saadetava prügi hulka.

  Projektist lähemalt

  Projekti eesmärkiks seadsime liigiti kogutud pakendite täpsema ja ka kiirema sorteerimise ning vähemalt 60% enamate pakendite ümbertöötlemisele suunamise võrreldes praegusega,  vältides seejuures nende põletamist. Näitena saab siin tuua Eesti jäätmekäitlejad, kus põhimass sorteeritakse käsitsi. Selliselt töötab valdav osa väiksemaid sorteerimiskeskusi Euroopas. Samuti on suurte automaatsorteerimistehaste viimane osa käsisorteerimine. Käsitsi sorteerimisega jõutakse välja korjata umbes pool sorteeritavast. Keskendutakse suurematele tükkidele või elementidele, mida saab maha müüa ja annab suuremat väärtust.

  Leanest projekti eesmärgiks oli ülaltoodud probleemi lahenduseks välja arendada üht inimest asendav sorteerimisrobot, mis töötab tehisintellektil baseeruval tarkvaral. Esimene testimine andis tulemuse, et robotkäe ja tehisintellekti välja arendamisel suudetakse jäätmetest välja sorteerida 60% rohkem materjale, mis suurendab taaskasutust ja vähendab jäätmete põletamist.

  Seda projekti toetas  EL Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 125 354 euroga.

  Tehnoloogiast

  Meie projektis skaneeritakse sorteerimisjaama konveierilindile jõudnud jäätmed kaamerate abil ja saadud teavet töödeldakse tehisintellektil põhineva tarkvaraga. Tehisintellekti algoritmidel töötava analüüsi põhjal prügi kategoriseeritakse sorteerimiseks – erinevad jäätmed suunatakse vastavasse sorteerimisse või taaskasutusse, tagades sellega ohutu ja turvalise jäätmekäitluse. Oma arendusprojektis treenisime tehisintellekti algoritme tuvastama konveierilindil erinevat tüüpi plastjäätmeid ning keskendusime korduvkasutatavale plastikule. Tehisintellekti abil saab oluliselt tõhustada jäätmekäitlust ja elimineerida ühe suurimaist kitsaskohast jäätmekäitluse protsessis automatiseeritud sorteerimisel jäätmete kogumis- ja sorteerimistehases.

  Lisaks automatiseeritud sorteerimisotsustusprotsessile, suudavad tehisintellekti abil töötavad robotid ka tõhusalt inimtöö asemel esemete sorteerimisel opereerida. Robotkäe abil eemaldatakse sorteeritud esemed lindilt edasiseks töötlemiseks. Seega kiirendab tehisintellekt koguprotsessi. Leanest prügisorteerimise robotkäpp sooritab tõste kuni 1,8 sekundiga ja seega potentsiaalselt 33 tõstet minutis. Tänu roboti väikesele mõõdule ja võrreldes turul olevate konkureerivate toodetega soodsamale hinnale, on võimalik samale sorteerimisalale paigaldada rohkem robotkäppasid, tehes ühe tõste omahinna oluliselt soodsamaks ja majanduslikult tasuvamaks.

  AI kasutuse eelised

  Puhtamasse tulevikku panustamine
  Tehisintellekti abil saab saata 60% rohkem jäätmeid ümbertöötlemisse või taaskasutusse ning seeläbi vähendada põletatavate jäätmete hulka.
  Automatiseeritud protsessid säästavad ressursse
  Asendame rutiinse käsitsi tehtava töö automatiseeritud protsessiga ning seeläbi säästa oluliselt resursse.
  Efektiivsus ja stabiilsus
  Tehisintellektil töötavad lahendused tagavad stabiilse ja efektiivse tööprotsessi, seda vajadusel ka 24/7.
  Tööohutuse tõhustamisele kaasaaitamine
  Tehisintellekti ja vastavate seadmete abil saab ohutult läbi viia tööprotsesse, mis muidu võivad potentsiaalselt ohustada töötajate tervist (nt jäätmete sorteerimine).