Ära pelga küsida, saada meile kiri ning leiame koos lahenduse!

  IME 5.0

  Tootmises saab kõik alguse tehnoloogiast, ilma tehnoloogiata pole tootmist. Tehnoloogiast sõltub, mida me suudame ja oskame teha.

  IME 5.0 on vahend, millega kaardistada tootmise võimalused sidudes omavahel kokku masinad, seadmed, inimesed – arvestades, kuidas neid ressursse toodete tootmisel soovitakse kasutada.

   

  Mis on IME?

  IME 5.0 koondab ettevõtte tootmist ja tehnoloogiat kirjeldavad komponendid ühes kohas ühtseks tervikuks, tagades samas kõikide ettevõtte osakondade jaoks piisavalt detailse vaate.

  Kõige aluseks on toodete tehnoloogiline marsruut, mida kirjeldavad terminid nagu:

  * toode, * konfiguratsioonid, * protsessid, * instruktsioonid, * ülesanded, * selektorid, * tingimused, * spetsifikatsioonid, * ressursid jm.

  Mida detailsemalt on kirjeldatud toote tootmistehnoloogia, seda täpsemalt saame hinnata tootmise võimalusi ja vajadusi. Mahuka tootmisportfelli ning keerulise toodete ja tootmisprotsessi korral võib vajadus detailsete andmete järele muutuda hoopis süsteemi kirstunaelaks – tehnoloogiliste andmete pidev täiendamine ja kaasajastamine on reeglina manuaalne, töömahukas ning vigaderohke tegevus. IME tarkavaras on eelkirjeldatud olukorra vältimiseks loodud spetsiaalsed lahendused, kus tehnoloogiliste andmete haldus toimub rakendades tootemalle ja seadistatavaid toodet kirjeldavaid spetsifikatsioone. Nende andmete alusel paneb IME süsteem automaatselt kokku toote tootmismarsruudi.

  Uue toote lisamine, tootmismasina soetamine või välja vahetamine ja muud toodete tehnoloogias mahukaid muudatusi nõudvad tegevused on tehnoloogide jaoks lihtsad, mugavad ja kiired – kogu detailse tootmismarsruudi, normatiivide arvutuse, omahinna kalkulatsioonid genereerib IME kõigi muudatusega seotud toodete jaoks automaatselt.

  Andmetega saab linkida erinevaid ettevõtte jaoks olulisi dokumente nagu näiteks tootejoonised, töö- ning kasutusjuhendid, sisekorraeeskirjad, ohutustehnika jne.

  IME 5.0 süsteemis salvestatavad andmed on avatud kõikidele süsteemidele, mida ettevõtte kasutab.

  Miks IME?

  Muutmaks ettevõtet tõeliselt efektiivseks tuleb lisaks tootmisele õhukeseks muuta ka kõik mittetootmislikud tegevused, kus peamiselt info töötlemise käigus läheb kaduma väga palju ettevõtte ressurssi.

  Kõik, mis me võidame suurte jõupingutustega tootmises, võime väga lihtsalt kaotada info töötlemisel. Otseselt mõõdetavad raiskamised on aga alles jäämäe veepealne tipp. Peamine kahju tekib tegelikult kasutamata müügivõimalustest ja kaotatud usaldusest.

  Selliste kadude vältimiseks tuleb omavahel reaalajas panna suhtlema tootmine, müük ja tootmist toetavad valdkonnad, nii et kõik tarneahela osalised vahetavad infot automaatselt.

  Kui ettevõte on võtnud eesmärgiks muuta toimivat tarneahelat efektiivsemaks, siis on kindlasti mõttekas enne vastava arenduse algust rakendada IME tarkvara, et välistada võimalikke arusaamatusi tulevikus seoses liialt lihtsustatud ja ühekülgse tehnoloogilise pildiga.

  Sinu tootmise digitaalne vundament

  Tootmismarsruutide kirjeldamine.
  Toote tootmiseks vajalike tööprotsesside defineerimine koos iga etappi iseloomustavate materiaalsete sisendite ja väljunditega. Protsesside sidumisel saab luua toote protsessipuu, millel on omavahel hargnevaid ja koonduvaid harusid. IME tootmismarsruudi koostamise loogikat kasutades saab kirjeldada ka väga keerulisi tooteid ilma pooltoodete vahetappe kasutamata.
  Spetsifikatsioonide haldus.
  Spetsifikatsioonid lubavad luua omadusi, võimalusi, tingimusi kirjeldavaid andmeolemeid, mis iseloomustavad olulisi tootmistegevusega seotud aspekte: artikkel, protsess, tootmisinstruktsioonid, selektorid, ressurss, tellimus, klient jm
  Toodete konfigureerimine.
  Tootmismarsruuti saab kirjeldada ka terve tooteperekonna jaoks. Sidudes toodet iseloomustavad spetsifikatsioonid marsruudiga, genereerib IME automaatselt iga konfigureeritud unikaalse toote jaoks oma marsruudi, ilma et kasutaja peaks sellega iga kord eraldi tegelema.
  Tootmisaegade normeerimine
  Ajanormid ehk ressursivajaduse toote tootmisel saab määratleda üldistatult otse ressursile ja/või detailselt igale kasutusinstruktsioonile eraldi. Mõlemal juhul saab rakendada valemeid, mis arvutavad tööprotsessi jaoks oma normatiivaja sõltuvalt toote või tellimusega seotud spetsifikatsioonidest. Uue toote lisamisel või konfigureerimisel ei ole vaja iga kord norme uuesti üle arvutada vaid need genereeritakse automaatselt.
  BOM koguste normeerimine
  Koguselised normid ehk materjalide kasutusvajadus kirjeldatakse sisendinstruktsioonide tasandil ning nende ülesehitamisel saab kasutada samuti valemeid, mis arvutavad välja BOM kogused konkreetse tootekonfiguratsiooni jaoks. Uue toote lisamisel või konfigureerimisel ei ole vaja iga kord norme uuesti üle arvutada vaid need genereeritakse automaatselt.
  Ressursside valideerimine
  Ühe tootmisprotsessi läbiviimiseks on ettevõttes tihti võimalik kasutada mitmeid alternatiivseid seadmeid ja masinaid, mis on soetatud eri aegadel ning erinevad tehnoloogiliselt. Näiteks üks treipink suudab töödelda suuremat toorikut kui teine. Konfigureeritud tootele tootmismarsruudi koostamisel kontrollitakse ressursi jaoks lubatud spetsifikatsioone ning marsruudis kirjeldatakse automaatselt ainult need masinad, mis omavad konkreetse toote võimekust.
  Plaaniline omahind
  Toote jaoks koostatud tootmismarsruudist lähtuvalt arvutatakse tootele automaatselt omahind võttes arvesse normatiividele vastavat ressursside kasutust, sisendmaterjalide maksumust ja tootmise käigus tekkivate kõrvaltoodete hindu.